Vanhu Voti Maitt Ndivo Vanotopa Vanhu Zvekuita Especially Olinda Mushure Mekunge Ati Maitt Vaituma Vanhu Kuti Vamunyebere Kuti Aibira Vanhu Mari Dzema COS Ekuenda Ku Uk Vamwe Voti Olinda Arikunyepa Arikuzvisendera Ma WhatsApp Ozvipindura

What I know is Mai titi ndimi makabata social media coz other celebs kuti vataure nyaya dzinekaThat they have to mention you so

 

Our results goes like

 

 

 

Mai titi 10 i- olinda 3 and The rest of the celebrities

 

😁😁😁😁😁😁😁

  • Share: