Time Traveler Ba Tea Who Predicted Ginimbi’s Death Has A Message For Soul Jah Love

Time Traveler Ba Tea Who Predicted Ginimbi’s Death Has A Message For Soul Jah Love. Read the message below.

Iwe Soul Musaka ndatumwa kwauri newe handina daka kuhope zvaramba asi wanga wakuda kuenda kumuchato.Kana mukomana uyu uchimuziva umuudze kuti hanzi neni chimbomira kurwadziwa umbopukuta ziya umuudze kana uchimuziva kuti hanzi neni huya utaure neni ndine message yake.Haufe wakaita chirema zvandinonyora ndatumwa zvinorema zvinosimudza zvirema.Sauro yasvika nguva yekuitwa Pauro yasvika nguva yevari kumusoro kuti vature wako mutoro kuti vari kudenga vapuhwe mbiri muningina nyasha nhasi dziri kuda kukuwira.Hazvidi kuporofitwa ndinonzi chokwadi chasvika rwuponeso usarwutsvage kure nekuti kutenda kuri mauri netariro iri mauri nhasi rudo rwawira kwauri nekuda kwevandituma kwauri.Handisi muporofita handisi pastor asi moyo wangu mutumwa huya kwandiri nekuti kwauri ndatumwa.Nditsvage muningina handina kusikirwa mbiri asi kutenda Mwari ini mutadzi anovimba naMwari achakuita kuti futi ufambe achakuita kuti ubude pauri maskati machena nyika yese yakatarisa.Kana uchiziva Soul Musaka please tell him to look for me ive got his message from heaven ngaanditsvage.
#DrTruth

  • Share: